Informasjon før digitalt årsmøte og valg 2021

For å kunne stemme ved årets valg må det gjøres i kronologisk rekkefølge for å komme videre fra punkt til punkt.

Følgende har ikke kommet med i papirene fra NBBO

Møteleder: Roy Johansen (formann)

Sekretær: Kim Øien-Lundseie (styremedlem)

Andelseier til å signere protokoll: Nina Holmsveen

VIKTIG INFO!

Når du stemmer så stemmer du ja eller nei på forslag til vedtak og IKKE styrets innstilling. Du kan stemme og gjøre endringer på stemmer frem til kl. 0800 mandag 24 mai 2021.

 VEDRØRENDE FELLESAREALER/GRØNTAREALER

Styret ønsker å presisere at arborist/ekspert på forvaltning av trær/skog er inkludert i kontrakten borettslaget har for årlig skjøtsel av våre fellesarealer.

Årlig befaring koster mindre enn å felle 1 stk tre.

Styret følger de anbefalinger vi får fra de som har kunnskap om trær og minner om at det ikke er en «rettighet» å ha sol hele dagen og utsikt. De trærne som felles for borettslagets kostnad er syke trær eller trær som står slik til at det kan være ødeleggende for boligmassen. Vi vet at det er mange meninger om trær – men trær er viktige både av klimamessige og miljømessige hensyn og er en viktig bidragsyter for å hindre erosjon, vanninntrengninger etc. Du kan lese mer om dette ved å følge denne linken.

https://www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/de-viktige-trarne

Når det gjelder «friere tøyler» så menes det som følger:

Borettslaget ønsker fortsatt å ha trær og skog på området og det skal gjøres en gjennomgang av arborist årlig for å ha en sunn skog og trær, og at vi ikke gjør inngrep som kan utgjøre en skade på sikt som vanninntrengning og jordras.

Om nye trær  plantes bør dette være trær som ikke vokser voldsomt i høyden. Trær plantet av borettslaget kan toppes med jevnlige mellomrom for at de ikke skal vokse ut av proporsjoner.

Trær som felles gjøres etter anbefalinger av ekspertise, styret skal ikke måtte forholde seg til at et årsmøte må bestemme. Trær som står på egen definert tomt som stelles av seksjonseier kan etter godkjennelse av styret felles for egen regning og risiko. Men det skal fortsatt søkes skriftlig om dette til styret.

VEDRØRENDE LEKEPLASSER

Borettslaget har et lovpålagt vedlikeholdsansvar for lekeplassene og at disse er utformet etter de regler som gjelder av hensyn til sikkerhet. Vedlikeholdet tas over vedlikeholdsbudsjettet som årsmøte hvert år vedtar ved avstemming. Det vil ikke bli tatt opp ekstra lån for dette – men om vedlikeholdsbudsjettet vårt må øke så vil det kunne føre til endring i felleskostnadene våre. Dette er noe man må vurdere fra år til år – men man kommer ikke unna det løpende vedlikeholdsansvaret som hviler på borettslaget. Styret arbeider for at det ikke vil bli økning i felleskostnadene så langt som dette er forsvarlig mulig.

VEDRØRENDE SNØMÅKING

Siden takene er borettslagets eiendom og lovpålagte vedlikeholdsansvar, så er det riktig at det settes av midler i budsjettet. Til syvende og sist er det borettslaget som står ansvarlig om ikke seksjonseier måker taket. Det vil antagelig ikke bli noe som må gjøres hvert år – alt avhenger av snømengden. Tak vil etter hvert bli fornyet, og vi vil da få en bedre oversikt over hva de tåler. Detaljene rundt hvordan det måkes må tas med valgt leverandør, og styret vil legge føringer for hvordan arbeidet utføres. Beboere må selv kunne legge til rette for at ikke hagemøbler etc. står i veien når dette utføres – det burde ikke være vanskelig hvis alternativet er å måke selv.

Det kommer også spørsmål om at hva da med maling av hus – og det er et betimelig spørsmål som styret vil jobbe videre med da dette også er borettslagets vedlikeholdsansvar.

TIL SLUTT

Styret presiserer også at vi arbeider for at felleskostnadene holdes så lave som mulig. Samtidig er det også alle beboere sitt ansvar å hjelpe til med dette – alt av tjenester koster og det er mye vi selv kan gjøre for å unngå noen av utgiftene. Det gjelder kildesortering, gjensetting av avfall, rydding og søppelplukking på fellesarealer utenom dugnader og å ta vare på vår eiendom. I et borettslag bor vi sammen, eier sammen, verner om tingene sammen og må tenke litt utenom bare oss selv og ta større del i fellesskapet for at alle skal trives.

 

Ønsker dere alle lykke til med årsmøte og valg.